Vedtægter

 

§1. Københavns Universitets Studenteridræt (herefter KU Studenteridræt) er en registreret privat forening med tilknytning til Københavns Universitet.

STK. 2. KU Studenteridræt er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§2. KU Studenteridræt har til formål at give studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke idræt både på motions- og turneringsplan, samt igennem idrætten at medvirke til et løft for studiemiljøet.

STK. 2. Alle studerende på Københavns Universitet, har adgang til  at tilmelde sig foreningens aktiviteter ved at betale kontingent.

STK. 3. Sekundært kan alle ansatte på Københavns Universitet og alumner fra Københavns Universitet mod forhøjet kontingent, tilmelde sig foreningens aktiviteter, i det omfang, der er ledige pladser.

STK. 4. Alle, der bliver optaget i KU Studenteridræt, skal tilslutte sig foreningens formål. 

§3. KU Studenteridræt kan organisere sig i underafdelinger:

 • Motionsafdelingen
 • Turneringsidrætsafdelingerne
 • Klubberne

STK. 2. I turneringsidrætsafdelingerne dyrkes der en specifik idræt, og godkendelse af etablering sker ved beslutning på baggrund af forslag stillet til hovedbestyrelsen.

STK. 3. For alle turneringsidrætsafdelinger sker koordinering af deltagere, kontingentbetaling, aflønning af trænere og planlægning af hjemmekampe og lign med administrationen efter retningslinjer, der er godkendt af hovedbestyrelsen.

STK. 4. Forpligtelserne i forhold til KU Studenteridræts formål er ens for alle dele af KU Studenteridræt. Alle refererer til foreningen gennem repræsentationen i hovedbestyrelsen samt via generalforsamlingen.

STK 5. Klubberne i KU Studenteridræt er selvstændige, juridiske enheder, og KU Studenteridræt kan ikke gøres ansvarlig for handlinger og økonomiske dispositioner, som er besluttet i den enkelte klub.

Hovedbestyrelsen

§4. KU Studenteridræt ledes af en hovedbestyrelse (herefter HB). Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer.

 • 2 medlemmer, der repræsenterer Københavns Universitet
 • 3 medlemmer, der repræsenterer motionsidræt
 • 2 medlemmer, der repræsenterer turneringsidrætsafdelingerne
 • 2 medlemmer, der repræsenterer klubberne 

STK. 2. Københavns Universitet vælger/udpeger selv deres repræsentanter. Disse præsenteres på generalforsamlingen.

STK. 3. I lige år vælges 2 medlemmer, der repræsenterer motionsidræt og 1 medlem til hver af grupperne, turneringsidrætsafdelingerne og klubberne, og i ulige år vælges 1 medlem til hver af grupperne
Repræsentanterne fra Københavns Universitet udpeges for 2 år ad gangen, hvor 1 medlem udpeges i ulige år og 1 medlem i lige år.

STK. 4. Underafdelingerne sørger for på generalforsamlingen som minimum at stille med det antal kandidater deres sektion skal være repræsenteret med i HB. Det endelige valg af kandidater til HB foregår på generalforsamlingen med stemmeret for alle KU Studenteridræts medlemmer.

STK. 5. Ud over kandidater til HB kan underafdelingerne hver stille med 1-2 suppleanter, for deres respektive valgte HB-medlemmer.              

STK. 6. Opstilling af kandidater og suppleanter skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

STK. 7. Stemmeberettigede og valgbare kandidater for de 3 sektioner er ved valg af HB-medlemmer de personer, der pr. 1. november i det givne år er registreret som medlemmer i KU Studenteridræt. Alle kandidater og suppleanter skal leve op til foreningens formål og skal være studerende, ansat eller alumne på Københavns Universitet.

STK. 8. Hovedbestyrelsen vælger selv sin formand.

§5. HBs opgaver er at fordele ressourcer, at udvikle og styrke KU Studenteridræts aktivi­teter ud fra generalforsamlingens be­slutninger, samt at behandle indstillinger fra den daglige ledelse, udarbejde pro­gramud­kast for den kommen­de sæson og budget for regnskabsåret. HB er økonomiansvarlig og nedsætter udvalg, der tager sig af specielle interesseområder (se § 10 stk.1).

STK. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. HB fastsætter selv sin for­retnings­orden. Det skal af forretningsordenen fremgå, at HB er beslutningsdygtig, når mindst 5 med­lemmer er til stede.

STK. 3. KU Studenteridræt stiller sekretær til rådighed for HB-møderne. Sekretæren deltager i møderne uden stemmeret.

Generalforsamlingen

§6. Generalforsamlingen, der er KU Studenteridræts højeste myndighed, består af alle medlemmer i KU Studenteridræt (se bestemmelse § 4, stk. 7).

§7. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretninger
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne af forslag
 6. Præsentation af Københavns Universitets udpegede kandidater til HB
 7. Valg af motionsidrættens HB-kandidater samt valg af suppleanter
 8. Valg af turneringsidrætsafdelingernes HB-kandidater samt valg af suppleanter
 9. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter
 10. Eventuelt

§8. Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på KU Studenteridræts hjemmeside og på andre relevante sociale medier administreret af foreningens sekretariat.

STK. 2. Alle medlemmer har møderet og stemmeret til generalforsamlingen (jf. § 4, stk. 7).

STK. 3. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og opstilling af kandidater til HB, skal være hoved­be­styrel­sen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab, forslag til pro­gram, kontin­gent og budget samt indkomne forslag gøres tilgængelige på KU Studenteridræts hjemmeside samt på andre relevante sociale medier administreret af foreningens sekretariat senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

STK. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og at mindst 200 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen.

STK. 5. Såfremt et forslag om ændring af foreningens vedtægter vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, men mindre end 200 medlemmer er til stede ved generalforsamlingen og deltager i afstemningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling; på den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede og deltager i afstemningen.

§9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, hvis 2 eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker dette, eller hvis 200 eller flere medlemmer af KU Studenteridræt skriftligt begærer dette.

STK. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at det er forlangt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel, bilagt dagsorden.

§10. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

STK. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, hvis en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

STK. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Hovedbestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

STK. 4. Hovedbestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

STK. 5. Hovedbestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

STK. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Andre bestemmelser

§11. Den daglige ledelse af foreningen varetages af HB. HB udpeger 2 personer der tilsammen besidder tegningsretten. Det påhviler foreningen, under tilsyn af de 2 udpegede personer at ansætte trænere og kontorpersona­le, at træffe aftale om lån eller leje af idrætslokaler, at føre foreningens daglige regnskaber og tilknytte en registreret revisor.

STK. 2. Til støtte af samarbejdet mellem HB og medlemmerne, ansættes personale, der har til opgave, at drive foreningen efter vedtægterne og udvikle foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens og HB’s beslutninger/valg.

 STK. 3. Alle ansatte i administrationen i KU Studenteridræt ansættes af foreningen.

§12. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af registreret revisor.

§13. De med foreningen forbundne udgifter dækkes af kontingen­ter, samt evt. tilskud fra Københavns Universitet, Københavns Kommune, Folkeoplysningsloven og donationer fra Fonde.

§14. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Ved eksklusion mister medlemmet sine rettigheder i KU Studenteridræt uden økonomisk kompensation. Eksklusionsperioden vil mindst gælde for en sæson.

§15. Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel formue ved opløsning af KU Studenteridræt tilfalder Københavns Universitet til gavn for studenteridrætten og studiemiljøet, eller almennyttige formål.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget den ordinære generalforsamling den 30. november 2022 og ekstraordinær generalforsamling 19. december 2022.

København, den 19. december 2022

 

Anders Petersen  og   Torben Rytter Kristensen

Formand for KSI         På vegne af Hovedbestyrelsen