Vedtægter

§1

Stk. 1
Klubbens navn er KU Svømning og Vandpolo

stk. 2
Klubbens hjemsted er Københavns Kommune

§2

Stk. 1
KU Svømning og Vandpolo er en klub i Københavns Universitets Studenteridræt (KSI). Således følger klubben formålsformuleringen i KSI vedtægter §1 og §2.

Stk. 2
KU Svømning og Vandpolo har til formål at vække de studerendes interesse for svømning, vandpolo og livredning, samt varetage de konkurrencemæssige interesser for deltagerne i KSI i forhold til Dansk Svømmeunion, samt varetage medlemmernes interesse overfor foreningen KSI.

§3

Stk. 1
Klubben skal være medlem af den lokale overordnede organisation og Dansk Svømmeunion.

Stk. 2
I klubben kan optages aktive medlemmer, som er adgangsberettigede i KSI.

Stk. 3
Passive medlemmer følger KSI regler om Støtteforeningen.

Stk. 4
Æresmedlemmer vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

§4

Stk. 1
Alle medlemmer betaler for medlemskab for en sæson af gangen, således som strukturen er for KSI. Betalingen indebærer sæsonkontingent, deltagergebyr samt evt. ej-stud.afgift eller ej-KU-stud.afgift. Klubbens del af denne medlemsbetaling fastsættes af bestyrelsen, der offentliggør beløbene inden regnskabsårets begyndelse.

Stk. 2
Medlemmer af KU Svømning og Vandpolo har automatisk også fuld rettighed i forhold til KSI generalforsamlinger.

§5

Stk. 1
Hvis man ikke betaler sit kontingent til de fastsatte terminer betragtes man som udmeldt af KU Svømning og Vandpolo.

Stk. 2
Beslutning om udelukkelse af et medlem træffes af bestyrelsen. Dog har et medlem, der udelukkes, og hvor dette ikke skyldes en offentlig vanærende handling, ret til at forsvare sig på generalforsamlingen, men vedkommende har ikke stemmeret.

Stk. 3
Bestyrelsen afgør, om en udelukkelse skal indberettes til højere instans.

§6

Stk. 1
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på syv medlemmer, valgt blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer. Foreningen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer (vælges separat jf. § 10 stk. 2), en svømmeleder, en vandpololeder og et ordinært medlem.

Stk. 3
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år af gangen.

Stk. 4
Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, indtræder én af de på den ordinære generalforsamling valgte suppleanter. Såfremt det på den ordinære generalforsamling ikke har været muligt at vælge suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 6
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder i klubben.

Stk. 7
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

§7

Stk.1
Klubbens regnskabsår og sæson løber fra 1/9 til 31/8.

Stk. 2
Inden udgangen af september skal kassereren forelægge det udarbejdede driftsregnskab samt status for revisoren. Regnskabet forsynes med påtegning af revisoren og forelægges den ordinære genrealforsamling til godkendelse.

Stk. 3
Ved den ordinære generalforsamling forelægges et budgetforslag for det kommende regnskabsår.

§8

Stk. 1
Revisor skal være medlem af klubben og vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år af gangen.

Stk. 2
Skulle revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i dennes sted udpege en anden revisor, der dog kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

§9

Stk. 1
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes ultimo oktober hvert år.

Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse (pr. e-mail) til samtlige medlemmer.

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

  • 9a Digital generalforsamling 

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§10

Stk. 1
Dagsordenen, herunder ordlyden af såvel indkomne som bestyrelsens forslag, skal bekendtgøres (pr. e-mail) senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag
Indkomne forslag
Valg af kasserer
Valg af resterende bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter
Valg af revisor
Valg af æresmedlemmer
Eventuelt

Stk. 3
I sager, der ikke er opført på generalforsamlingens dagsorden, kan generalforsamlingen ikke tage beslutning.

§11

Stk. 1
Stemmeret har kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med deres kontingent. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 2
På generalforsamlingen kan kun tilstedeværende medlemmer stemme. Et medlem kan ikke udøve sin stemmeret via fuldmagt til et andet medlem eller tredjemand.

Stk. 3
Alle afstemninger om udelukkelse skal ske skriftligt

Stk. 4
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem forlanger dette.

Stk. 5
Alle beslutninger kræver tilstedeværelse af mindst 16 medlemmer og ellers almindeligt flertal.

Stk. 6
Der stemmes om valget af seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samlet, hvor hver fremmødt har tre stemmer, der skal afgives på tre forskellige personer; stemmesedler med mindre eller mere end tre stemmer er ugyldige. Den polospiller og den svømmer, der har flest stemmer er automatisk valgt, resterende pladser besættes efter antal stemmer. Ved stemmelighed imellem nummer 5 og nummer 6 samt imellem nummer 7 og nummer 8 foretages omvalgt imellem disse med én stemme pr fremmødt.

§12

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. Denne skal afholdes senest én måned efter at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 2
Beslutning om klubbens opløsning kan træffes på den i denne anledning, indkaldte ekstraordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Stk. 3
Opnås sådant flertal ikke på beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal.

Stk. 4
På generalforsamlingen tages beslutning om klubbens aktiver og passiver.

Stk. 5
Ved klubbens opløsning tilfalder evt. formue KSI ubeskåret.

§13

Stk. 1
Forandring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 3/4 af de afgivne er for forslaget.

Stk. 2
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen, inden for 14 dage, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal, der er til stede.

Historik

Oprindeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14/11-1947. Ændret 6/11-1947, 1/11-1950, 29/11-1951 , 15/03-1952 , 21/04-1955 , 25/10-1961 , 2/5- 1964 , 29/10-1964 , 4/12-1969, 1978, 22/10-1991, 24/10-2005, 29/10-2007, 23/10-2017 og 29/10-2018, 30/10-2019.

Seneste vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 28/10-2021.