Om Kajakafdelingen

KU Studenteridraets Kajakfdeling er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund (DKF).

 • Medlemsskabet gør, at vi kan udstede IPP2, IPP3, Instruktør 1 beviser.
 • Medlemsskabet kræver, at vi holder Årsmøde (generalforsamling) og vælger en Styregruppe (bestyrelse).
 • På dette Årsmøde planlægger vi også de kommende klatreaktiviteter, grej-indkøb etc.
 • Alle tilmeldte klatrere inviteres til mødet via mail og opslag på KSI Kajakfacebooken.

_____________________________

 

KSI KAJAKAFDELINGS ÅRSMØDE, EFTERÅR 2022.

 • Torsdag 3. november, kl. 17:00-18:30
 • I KSI Kanonbådshus, Kanonbådsvej 6, hvor Kajakafdelingen var vært med lidt varmt og lidt sødt!

DAGSORDEN

(1) Beretning om Kajakafdelingen gennem det foregående år, hvor vi havde:

 • Fyldte hold og 135 seje roere som bestod IPP2.
 • 3 kajakrul hold og rultræning i sv.hal for alle roere.
 • 1 IPP4 hold med 2 ture til Esbjerg.
 • ”Nyt” (superfyldt) hold med kajakagility, der blev fulgt op af:
 • Afholdelse af DM kajakteknik i august (som i 2020 og 2021), Sune og Freja fik guld, Nikolaj sølv! …Tak for at løfte kajakteknik så flot Sune, endnu en gang!
 • Fyldt kajakpolohold, med mindst 10 til sjov træning hver gang.
 • Søndagsroninger de fleste søndage i juni-aug. og nov.-febr. hvor 136 tog koldtvandsprøve.
 • Lucia roning i dec. med 25 deltagere.
 • Ny kajak slå-katten-af-tønde-tradition startet med succes i februar.
 • Omkring 1.200 fritrænings-roninger.
 • 10 fyldte kajakture (bl.a. 3 på fos, tak for sej indsats Aiyo!).
 • 1 IPP3 prøve i oktober.
 • Et helt nymalet Kanonbådshus, som Chr. E.  forsøger at  due-sikre med net i loftet.
 • Anskaffelse af 4 nye røde p1’ere samt nye skabe til ens værdigenstande.
 • Nye trænere: Thomas Friis Jørgensen og Jesper Christensen – Velkommen!
 • Vores rabataftaler med 3 kajakbutikker samt Friluftsland er fornyede, se hjemmesiden under Praktisk Info

 (2) Valg af folk til Kajak Styregruppen, som holder minimum et møde, hvor fx ønsker til aktiviteter og udstyr kommer på bane:

 • Jesper Christensen, Jan Jelstrup, Liselotte B. Theglev og Christian Engkilde blev valgt ind.

 (3) Valg af en repræsentant (en kajakroer, evt. en træner) til KSIs Hovedbestyrelse (HB), som holder 6 møder årligt idet kajakroer Signe er trådt ud af HB:

 • Ingen stillede op.

 (4) Forslag:

 • Trænere foreslår tilmelding til begynderhold (ipp2) skal slutte efter 3. træningsgang, da det er svært at ”følge med” på holdet, hvis man først er med den 4. gang. Der bør desuden stå i tekst ”at det er vigtigt at få sig tilmeldt hurtigt og så vidt muligt deltage aktivt på begynderhold, da vigtige sikkerhedsprocedurer trænes den første periode”.
 • Trænerne foreslår, at de får eget skab til fx deres træningsrekvisitter.
 • De fremmødte foreslog opsparing til indkøb af minibus til afdelingen, så det er nemmere at tage på kajakture - egen bus kræver vi "finder" ? 120.000 kr. isch til brugt minibus, derefter driftes den med km-penge fra dem der kører den.

Ref v. /Christian Engkilde, KSI

 

_________________________________

 

Vedtægter for KSI Kajakafdeling

 

 • 1. NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: KSI KAJAK-AFDELING. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 23. oktober 2008

 

 • 2. TILHØRSFORHOLD

KSI KAJAK-AFDELING er en afdeling som er tilsluttet foreningen KSI (Københavns Universitets Studenteridræt) og er underlagt KSIs love og bestemmelser. Afdelingen kan melde sig ind i Dansk Kano-og Kajakforbund eller andet forbund/forening.

Afdelingen er i alle forhold underlagt KSI's vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer i nærværende vedtægter skal godkendes af KSIs hovedbestyrelse.

 

 • 3. FORMÅL

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke havkajakroning både på motions-, tur- og konkurrenceplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for kajakroning og det tilknyttede friluftsliv hos ansatte og alumner på KU

 

 • 4. MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle der opfylder de gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk

 

 • 5. DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) bestående af mindst 3 personer, valgt blandt deltagere fra KSI kajakholdene, bestående af en fra hvert niveau (begynder, letøvet og øvet). FU vælges på medlemsmødet.  FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer til FU. FU skal holde mindst et møde om året.

 

 • 6. MEDLEMSMØDE

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære formål er afdelingens idræts linie.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. FU aflægger beretning.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Fremlæggelse af det af KSI fastsatte kontingent.
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
 6. Eventuelt.

 

 • 7 REFERAT

 Der skrives referat i forbindelse med medlemsmøde, FU-møder og udvalgsmøder. Ved mødernes begyndelse vælges referent og ordstyrer. Medlemsmøde referat underskrives af ordstyrer og referent. FU mødereferat underskrives af FU.

 

 • 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

På medlemsmødet, der er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer.

 

 • 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til KSIs hovedbestyrelse.

 

 • 10. ØKONOMI OG REGNSKAB

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI's administration medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Disse oplysninger er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse.

 

 • 11. AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSIs hovedbestyrelse. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra KSI ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved afdelingens stiftelse den 23. oktober 2008 samt tilpasset ved medlemsmødet (årsmøde for deltagerne) 1. november 2017

 

Sidst redigeret 04-12-2017 12:04:01