Om Klatreafdelingen

KU Studenteridraets Klatreafdeling er medlem af Dansk Klatreforbund (DKlaF).

 • Medlemsskabet gør, at vi kan udstede K1, K2 og Multipitch-beviser.
 • Medlemsskabet kræver, at vi holder Årsmøde (generalforsamling) og vælger en Styregruppe (bestyrelse).
 • På dette Årsmøde planlægger vi også de kommende klatreaktiviteter, grej-indkøb etc.
 • Alle tilmeldte klatrere inviteres til mødet via mail og opslag på KSI Klatrefacebooken.

_____________________________

 

KSI KLATREAFDELINGS ÅRSMØDE, EFTERÅR 2022.

 • Tirsdag 8. november, kl. 20:00-21:30.
 • I KSIs Fællesrum, Nørre Allé 53, hvor Klatreafdelingen var vært med lidt varmt og lidt sødt!

DAGSORDEN  

(1) Beretning om Klatreafdelingen gennem det foregående år, hvor vi havde:

 • Fyldte hold og en masse der bestod K2.
 • 2 multipitch hold (tak, Thore!)
 • KSI ROPE dag i juni, med sponsorgaver og forplejning.
 • Klippetur til Bornholm i august.
 • Grebvaskdag i februar på indendørs hydraulisk væg, som også fik service (J.L. Hydraulik).
 • Projekt i juni: Nye greb, nye ruter, faste sikringer og stallakitter op under Klatretårnets tag (78.000 kr via KUs Almene Fond).
 • Projekt i juni: Udskiftning af ruter på begyndervæggen samt bygning af finale-ruter til KSI ROPE.
 • Et nymalet Kanonbådshus, hvor vi har vores bouldervæg.
 • Camus-board ved boulderen på Kanonbådsvej færdigbyggedes i april (boardet blev bygget af træner Mohammad og Christian E. (KSI).
 • Søndags(lørdags) boulder og Byg med træner på Kanonbådsvej-boulderen 4 gange henover sommeren og 7 gange i efteråret – hvor deltagerne får intro (bl.a. koder) til at komme og fritræne efterfølgende 24-7!
 • Alle tilmeldte klatrere blev yderligere indbudt til at komme til intro en gang om ugen hos Christian E., så mange har nu kode og kommer og fritræner 😊
 • Succes med at ”gæster” køber dayticket (mobilepay) til Klatretårnet, 20.000 kr.
 • Fornyelse af vores rabataftaler med bl.a. Friluftsland (10%), se hjemmesiden under Praktisk Info.
 • Deltagelse med klatreaktivitet og 2 trænere ved den nye KSI festival i september.
 • Indkøb af lidt supplerende udstyr, bla xpresser og stålkarabiner.

 (2) Valg af folk til Klatre Styregruppen, som holder minimum et møde, hvor fx ønsker til Klatreafdelingen kommer på bane! 

 • Magnus Sejer, Jesper Christensen, Leo Pollack, Mohammad Zubair, Christian Engkilde

 (3) Valg af en repræsentant til KSIs Hovedbestyrelse (HB), som holder 6 møder årligt, hvor de styrer hele KSI!

 • Valg ikke aktuelt i år, hvor klatrer Cedric Julius Haas fortsætter med at deltage og bla. repræsentere Klatring.

 (4) Forslag, som blev vedtaget:

 • Grebvaskdag på den indendørs bouldervæg, Fr.9 Hal: Lørdag 14. januar, kl. 10:00-18:00 isch - Leo er tovholder på dagen.
 • Grebvaskdag på den indendørs bouldervæg, Kanonbådsvej 6: Lørdag 29. april 2023, kl. 10:00-16:00 - Mohammad og Christian er tovholder på dagen.
 • Gentagelse af succesen Søndagsboulder og Byg på Kanonbådsvej 6, både henover sommeren, men også i september-oktober (igen).
 • KSI ROPE - den traditionelle klatre-sammen-dag på KSI Klatretårn: Afholdes tirsdag 29. august kl. 16:30-20:30 isch, hvor alle holddeltagere kommer samtidigt og klatrer ud fra simpelt pointsystem, med grillhygge, sponsorgaver samt spændende finaleruter! - Mohammad, Leo, Christian mfl. er tovholdere på dagen.
 • Flere klippe-klatre-ture: Vi gentager den traditionelle Bornholmstur sidst i august og vil derudover prøve at få tilføjet en tur til Gøteborg, måske Halmstad-området (Grötvik) , fx sidst i juni. ..måske noget Kullenstur i juli, som vi plejer, afhængig af træneren.
 • Rutebyg-kursus: Afholdes i weekend fx sidst i juni, målet er nogle spændende klatredage og bygning af deltagernes egne ruter på Klatretårnet

 

 ref./ Christian Engkilde, træner, leder af KSI OUTDOOR

 

_______________________________

 

Vedtægter for KSI Klatreafdeling

 

 • 1 NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: KSI KLATRE-AFDELING. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 7. oktober 2008

 

 • 2 TILHØRSFORHOLD

KSI KLATRE-AFDELING er en afdeling som er tilsluttet foreningen KSI (Københavns Universitetets Studenter Idræt) og er underlagt KSIs love og bestemmelser. Afdelingen kan melde sig ind i Dansk Klatre Forbund eller andet forbund/forening.

Afdelingen er i alle forhold underlagt KSI's vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer i nærværende vedtægter skal godkendes af KSIs hovedbestyrelse.

 

 • 3 FORMÅL

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke klatring  på motions- og evt. konkurrenceplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for klatring og klatringsrelateret træning hos ansatte og alumner på KU.

 

 • 4 MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle, der opfylder de gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk

 

 • 5 DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) bestående af mindst 4 personer, valgt blandt deltagere fra KSI klatreholdene, bestående af en fra hvert niveau (begynder, letøvet, øvet og rutineret). FU vælges på medlemsmødet. FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer til FU. FU skal holde mindst et møde om året. 

 

 • 6 MEDLEMSMØDE

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære formål er afdelingens idrætslinie.

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. FU aflægger beretning
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Fremlæggelse af det af KSI fastsatte kontingent
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
 6. Eventuelt.

 

 • 7 REFERAT

Der skrives referat i forbindelse med medlemsmøde, FU-møder og udvalgsmøder. Ved mødernes begyndelse vælges referent og ordstyrer. Medlemsmødereferat underskrives af ordstyrer og referent. FU mødereferat underskrives af FU.

 

 • 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

På medlemsmødet, der er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer.

 

 • 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til KSIs hovedbestyrelse.

 

 • 10 ØKONOMI OG REGNSKAB

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI's administration medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Disse oplysninger er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse. 

 

 • 11 AFDELINGENS OPLØSNING 

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSIs hovedbestyrelse. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra KSI ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved afdelingens stiftelse den 7. oktober 2008 samt tilpasset ved Medlemsmødet (årsmøde) i afdelingen 30. oktober 2017.

 

Sidst redigeret 04-12-2017 12:06:20